ՄԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

Մեր մասնագետները ձեզ չսովորելու հնարավորություն չեն տա

Առաջին փուլ

FRONT END

FRONT END

Նախնական գիտելիքներ չեն պահանջվում
ՈՒսման տևողությունը 1-1.5 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 30000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 70000 դրամ:

HTML/CSS
 1. Վեբ կայքերի աշխատանքը
 2. Թեգեր ,HTML էջի ընդհանուր կառուցվածքը
 3. Աշխատանք տեքստերի հետ
 4. Ատրիբուտներ
 5. Ֆորմաներ,հղումներ,audio,video
 6. Աղյուսակներ, ցանկեր եւ պատկերներ
 7. CSS-ի աշխատանքի մեխանիզմը
 8. Սելեկտորներ,խմբակային սելեկտորներ,Ժառանգների սելեկտորներ
 9. Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ
 10. Pseudo էլեմենտներ
 11. Flexbox, Grid
 12. 2D/3D անիմացիայի կիրառում
 13. Ռեսփոնսիվ դիզայն
 14. Bootstrap

Երկրորդ փուլ

FRONT END

FRONT END

Նախնական գիտելիքներ պահանջվում են HTML, CSS, BOOTSTRAP:
Ընդունելությունը գրավոր կամ բանավոր թեստի միջոցով:
ՈՒսման տևողությունը 2-2.5 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 30000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 70000 դրամ:

JavaScript/jQuery
 1. Ինչ է JS-ը, ինչի համար է այն նախատեսված, նրա դերը Front-end-ում։
 2. JS կոդի կցումը HTML փաստաթղթին։
 3. Փոփոխականներ, var օպերատոր, իդենտիֆիկատորներ, վերագրման օպերատոր Փոփոխականի տիպերը
 4. Մուտքի և ելքի տարրական հրամաններ՝ Number տիպ, NaN, Infinity, ․toString(base) մեթոդ String տիպ, հայտարարության եղանակներ(“, ‘), տողերի գումարում(կոնկատենացիա), Number(str), parseInt(str), parseFloat(str) Boolean տիպ, true or false
 5. Մաթեմատիկական գործողություններ
 6. Բինար օպերատորներ
 7. Ինկրիմենտ(i++), դեկրիմենտ(i--), պոստ ինկրիմենտ/դեկրիմենտ(i++), պրե ինկրիմենտ/դեկրիմենտ(++i)
 8. Պայմանի օպերատորներներ
 9. Համեմատության օպերատորներ հատուկ նշաններ
 10. Switch case օպերատոր, break Ցիկլի օպերատորներ
 11. Զանգվածներ, զանգվածի ինդեքսացիա, երկչափ զանգվածներ(մատրիցներ) Զանգվածի մեթոդներ և փոփոխականներ
 12. Ֆունկցիաներ
 13. String մեթոդներ և փոփոխականներ
 14. Օբյեկտներ, գաղափարը, հայտարարության մեթոդները, դիմելու ձևերը, Array like objects, for in ցիկլ
 15. Օբյեկտների վերագրում, աշխատանքը ըստ ցուցչի, օբյեկտի ժառանգում Class, հայտարարությունը(ES5, ES6), ինկապսուլացիա, ժառանգում, static մեթոդներ
 16. RegExp, հայտարարման ձևերը, մեթոդները(match, test, replace, search), հատուկ սիմվոլներ
 17. BOM
 18. DOM

Երրորդ փուլ

BACK END

BACK END

Նախնական գիտելիքներ պահանջվում են Front End-ից՝ HTML, CSS, BOOTSTRAP, JS, jQuery:
Ընդունելությունը գրավոր կամ բանավոր թեստի միջոցով:
ՈՒսման տևողությունը 2.5-3 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 30000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 80000 դրամ:

PHP
 1. Սերվերային,ինտերպրիտացիոն լեզու:Այլ լեզուներ:
 2. Փոփոխականների տիպերը,տեսանելիությունը օպերատորներ
 3. Ֆունկցիաներ Մաթեմատիկական ֆունկցիաներ:
 4. Ցիկլեր
 5. Զանգվածների հետ աշխատող ֆունկցիաներ:
 6. Տողային տիպի փոփոխականների հետ աշխատող ֆունկցիաներ:
 7. Ժամանակի հետ աշխատող ֆունկցիաներ
 8. Սուպերգլոբալ զանգվածներ ajax
 9. Ֆայլերի և թղթապանակների հետ աշխատող ֆունկցիաներ, ներբեռնում,արտաբեռնում
 10. Ռեգուլյար արտահայտություններ
MYSQL
 1. Ծանոթություն mysql բազայի հետ, տվյալների ռելյատիվ բազաներ
 2. Mysql մոնիտոր,հրամանների տող mysql բազայի նախագծման սկզբունքները mysql փոփոխականները
 3. Storage engines
 4. Հարցման հրամաններ
 5. Մոդիֆիկատորներ
 6. Ագրեգացիայի ֆունկցիաներ, ռեգուլյար արտահայտություններ
 7. Join-ներ,խմբավորումներ, Սորտավորում
 8. Php Mysqli ֆունկցիաներ, անվտանգ տրանզակցիաներ
 9. final կլասներ
OOP
 1. Կլասի սահմանումը՛ հատկություններ և մեթոդներ
 2. Կոնսրուկտորներ և Դեստրուկտորներ,ժառանգում
 3. Կլասների հետ աշխատող ֆունկցիաներ
 4. Կլասի հստատուններ և ստատիկ անդամներ
 5. Ինկապսուլյացիա և պոլիմորֆիզմ մոդիֆիկատորներ
 6. Աբստրակտ կլասներ և ֆունկցիաներ
 7. Trait-ներ
 8. Մոգական մեթոդներ
 9. Մոգական հաստատուններ
 10. Php Exeption
 11. Class patterns REST API MVC ,Codeigniter

Չորրորդ փուլ

BACK END

BACK END

Նախնական գիտելիքներ պահանջվում են Front End-ից՝ HTML, CSS, BOOTSTRAP, JS, jQuery:
Ընդունելությունը գրավոր կամ բանավոր թեստի միջոցով:
ՈՒսման տևողությունը 3-4 ամիս
Խմբային դասընթացի ամսավճարը 40000 դրամ
Անհատական դասընթացինը 80000 դրամ:

Node.js
 1. Ի՞նչ է սերվերը
 2. Ո՞րն է սերվերի և սերվերի կողմից script-ի դերը
 3. DB, fs, web հավելվածներ
 4. Node մոդուլային համակարգ
 5. V8 ... մասին, Node.js
 6. Npm (installing types)
 7. Core մոդուլներ
 8. Caching, Location
 9. Node ծրագրավորման մոդել
 10. Asynchronouns and Synchronouns ծրագրավորում
 11. Գաղափար Callback-hell մասին
 12. Event-ներ
 13. Event loop
 14. Sync vs Async tasks
 15. EventEmitter, event handler, listeners
 16. Timers and scheduling, intervals
 17. Command line interface
 18. Արգումենտներ(մուտքի, ելքի),single events,օգտագործողի միջավայրի փոփոխականներ
 19. File System, Path, fs modules, Encoding types, flags
 20. Binary Data, Array buffers, Node buffers
 21. Executing code, child_proccess մոդուլ
 22. Quiz

ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Սովորի՛ր և կխնայես գումարդ